Komunikacja w małżeństwie

Kategorie: Płeć i małżeństwo Poradnik

BADANIA WŁASNE


POMIAR RELIGIJNOŚCI
    Zdecydowano się na koncepcję postawy religijnej zaproponowaną przez profesora Władysława Prężynę.
Rozumiał on postawę religijną jako ustosunkowanie się do rzeczywistości nadprzyrodzonej (por. Prężyna, 1968). Budowaniu i udoskonalaniu narzędzi pomiarowych opartych o tę koncepcję profesor poświęcił większość swojego życia.
Pierwsze z nich - zarazem pierwsza polska metoda do pomiaru religijności – to skala intensywności postawy religijnej. Uznawała ona za podstawę następującą definicję: intensywność to pewność i siła, z jaką względnie stale człowiek obstaje przy swoim ustosunkowaniu się wobec religii (por. Prężyna, 1981, s. 45). Bezpośrednio z intensywnością związana jest dojrzałość religijności.
Zaletą ujęcia Prężyny jest niewątpliwie uwzględnienie aspektów dynamicznych i wpływu religijności na zachowanie. Autor pisze (por. Prężyna, 1977, s. 26):
„Przedmiot tej postawy [religijnej] jest przeżywany jako określona wartość (..) o egzystencjalnym wymiarze. Wprowadza w życie człowieka jakościowo nowe treści.
Angażuje całą osobowość człowieka, nie wolno więc pomijać dynamizmów motywacyjnych. Tym bardziej, że w postawie religijnej dokonuje się synteza między rozwojem osobowym a solidarnością społeczną”. Prężyna słusznie zauważa, że postawa religijna posiada niewątpliwy walor integracyjny dla zachowania, celów i zainteresowań jednostki.


To wszystko sprawia, że wartości religijne są predysponowane do zajmowania centralnego miejsca w strukturze osobowości człowieka.
Prężyna stworzył więc specjalną skalę, której zadaniem jest określenie w jakim stopniu tak się dzieje w przypadku konkretnego człowieka. Nazwał ją skalą centralności postawy religijnej.

Nie pominął zagadnienia kryzysu religijnego (por. Prężyna, 1971). U genezy zjawiska stoją według niego sytuacje frustracyjne powstałe na tle konfrontacji przekonań z życiem, wpływy środowiskowe oraz indywidualne cechy osobowościowe jednostek. Skonstruowana przez niego skala kryzysu daje informacje o istnieniu bądź nieobecności kryzysu w wierze, a co za tym idzie, w powiązaniu z dwiema poprzednio omawianymi skalami, konkretne
wartościowe dane na temat struktury i stanu religijności badanego w chwili dokonywania pomiaru.

 

Skala Spaniera - wymiary

Kwestionariusz stylów komunikacji Hawkinsa.
Badany małżonek ma ocenić każde spośród czterech możliwych sposobów zachowania się, charakterystycznych dla określonego stylu komunikacji, pod względem:
1) Stopnia w jakim dane zachowanie preferuje u siebie
2) Stopnia w jakim dane zachowanie przejawia
3) Stopnia w jakim każdego z zachowań oczekuje od współmałżonka
4) Częstotliwości z jaką to zachowanie pojawia się u partnera

Respondent dokonuje tej oceny za każdym razem dla konkretnej sytuacji, sytuacji zaś jest  pięć:
1) Wyrażanie wściekłości
2) Brak zgody między małżonkami
3) Oczekiwania określonego działania od partnera
4) Odczuwanie przygnębienia.
5) Odczuwanie przyjemności

WYNIKI

 

Nie ma współzmienności między intensywnością religijności a wymiarami przystosowania małżeńskiego.
Inne istotne spostrzeżenie mówi, że przeżywanie kryzysu religijnego przez badanego może obniżać jego ocenę satysfakcji ze związku, ale i negatywnie wpływać1 na komfort partnera
Badani o wysokiej centralności różnią od badanych o niskiej centralności pod względem preferencji odnośnie stylu konwencjonalnego. Nie ma istotnych różnic w częstości posługiwania się którymkolwiek ze stylów.
Badani z wysoką centralnością postawy religijnej w sytuacji przygnębienia różnią się od reszty osób preferencjami odnośnie stylu kontrolującego (tabela 4.18). Starają się natomiast prawdopodobnie częściej posługiwać stylem spekulatywnym. Można oba zjawiska tłumaczyć troską o dobro partnera. 
Badani o wysokiej centralności postawy religijnej różnią się od reszty populacji częstością posługiwania się stylem kontrolującym w sytuacji konfliktu.

 

Małżonkowie osób intensywnie religijnych lepiej oceniają ekspresję emocji
Bardziej otwarcie komunikują przygnębienie osoby o dużej intensywności postawy religijnej
Bardziej otwarcie osoby te zachowują się w sytuacji konfliktu Generalnie częściej posługują się tym stylem.
Prężyna (1981) w swoich badaniach, którymi objął 1035 osób, zestawił intensywność postawy religijnej mierzoną jego skalą z cechami osobowości. Cechy osobowości mierzył bardzo rozbudowaną baterią testów, w jej skład wchodził między innymi 16-czynnikowy kwestionariusz Cattela. I tak osoby religijne okazały się dojrzalsze emocjonalnie, cierpliwsze i bardziej wytrwałe, ale też z drugiej strony przesuwały się wyraźnie ku  desurgencji ( gdyż jako takie przeżywają  zapewne więcej lęku i poczucia winy, cechuje je  bardziej wybiórczy kontakt z otoczeniem). Kobiety o niskiej religijności okazują się bardziej ekspansywne i twórcze.

Tomek Zbrzezny

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Nierozerwalność małżeństwa - perspektywa filozoficzna

Chcesz wiedzieć jak ewoluowały poglądy na temat nierozerwalności małżeństwa? Przeczytaj.

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Uzdrawianie relacji

Jak uleczyć rany? Czym jest pojednanie?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Nierozerwalność małżeństwa - perspektywa filozoficzna

Chcesz wiedzieć jak ewoluowały poglądy na temat nierozerwalności małżeństwa? Przeczytaj.

więcej

Egzorcyzmy

Co powinieneś wiedzieć o egzorcyzmach?

więcej

Uzdrawianie relacji

Jak uleczyć rany? Czym jest pojednanie?

więcej

Postępowanie z dzieckiem trudnym

Dziecko trudne - skarb czy utrapienie?

więcej