Nierozerwalność małżeństwa - perspektywa filozoficzna

Kategorie: Płeć i małżeństwo

 

2. Płciowość

Zasadniczo istnieją dwa stanowiska odnośnie płciowości

a) to jedynie biologiczny i społeczny aspekt ludzkiej egzystencji (desolidaryzacja z ciałem, która powoduje, pozwolenie na fakt, że może ono być traktowane instrumentalnie, za tym idzie także dopuszczenie związków homoseksualnych, osobowy charakter relacji seksualnych choć możliwy, to w gruncie rzeczy staje się nieistotny). Warto przytoczyć tu Kartezjusza - „mogę istnieć bez ciała”, czy Platona - „człowiek jest duchem”.

Zdaniem Arystotelesa inne wymagania rządziłyby małżeństwem a inne pozostałymi kontaktami międzyludzkimi (mamy tu usprawiedliwienie zaspokajania potrzeb seksualnych poza małżeństwem, brak wymogu wierności)

b)płciowość jako fakt osobowy, ponadprzyrodniczy, wrodzony i równoważny z innymi aspektami – wymaga nieinstrumentalnego podej|ścia, podlega wymogom cnót moralnych (Człowiek widziany jednością cielesno - duchową, konstytuowaną także przez ciało, bez jego deprecjacji ( tu zaliczymy też Arystotelesa, św Tomasza z Akwinu, Wojtyłę)

Jak wspomnieliśmy Arystoteles wyjął wymóg przyjaznego odnoszenia się ze sfery seksualnej, choć wymagał podporządkowania jej rozumowi – nie ma dla niego związku cnoty czystości z miłością osoby (jest bonum delectabile). Prokreację uzasadniał dobrem gatunku, a nie możnością powołania do istnienia niepowtarzalnej osoby ludzkiej (więc także bonum utile, stosunki małżeńskie można uprawiać tylko dla zdrowia). Ciało jest u Arystotelesa obojętne ludzkiemu duchowi, przezeń ma się przejawiać porządek. On, jak i jego nauczyciel Platon odrzucał homoseksualizm jako niezgodny z naturą człowieka także tą cielesną.

Współczesne nauki szczegółowe niejako wspierają dezintegrację osoby widząc ludzkie „ja” jako złożoną wiązkę przeżyć. Każda satysfakcjonującą aktywność seksualna jest tu dopuszczalna.

Nie wolno nie zauważyć, że osoba istnieje dzięki płciowości więc płciowość ma charakter osobowy (autor) Potwierdza to wstyd seksualny. Musi być ona poddana rygorom miłości i odpowiedzialności, bo skoro ma charaker osobowy to też sakralny - realizujący się pod nieustannym wpływem Boga Stwórcy (Wojtyła). Małżeństwo musi być nierozerwalne do śmierci, zjednoczenie trwa do końca życia ziemskiego.

 

Wspomnieliśmy już, iż według Platona i idących za nim filozofów adresatem miłości małżeńskiej jest ogół, bytowość wyższa, nie zaś jedyna, niepowtarzalna osoba ludzka, której wartość nie jest sprowadzana do dobra jakiegoś ogółu.

Koresponduje to z uznawaniem jedynie dobra podmiotu w relacji erotycznej, dla którego to dobra przedmiot tej relacji może być poświęcony, gdyż jest jedynie środkiem do celów podmiotu.

Arystoteles i wielu jego zwolenników rozumie miłość erotyczną jako rzeczywistość aktywnie i sprawczo kształtowaną przez zainteresowane podmioty z użyciem własnego rozumu, wolnej woli i władz zmysłowych. Na drugim biegunie znajdują się ci, którzy postulują i dostrzegają bierność wobec czegoś co w nich się dzieje pod względem erotycznym.

Przedstawiciel tego sposobu myślenia Denis Diderot uważał wymagania seksualne za niemożliwe do spełnienia i bezsensowne. ACZKOLWIEK PUBLICZNIE ZADEKLAROWAŁ NIE ŁAMANIE ICH, A JEDYNIE KRYTYKĘ. Luter stwierdził, że pożądliwość seksualna nie jest możliwa do przezwyciężenia, co z kolei Nietzsche uznał za największy wkład ojca reformacji do skarbca ludzkości. Nie wolno nie wspomnieć, że reformacja stanowiła frontalny atak na wymagania moralności seksualnej. Z tego ducha wydaje się być myśl J. J. Rousseau, któremu chodziło o pedagogiczny wykład na temat jak w nowożytnych warunkach urządzić najbardziej komfortową konsumpcję seksualną.

Rousseau uważał, że kobieta i mężczyzna pod względem różnic nie mogą być porównywalni. Różnice te trzeba pielęgnować. Twierdzenie o równości płci uważa za gołosłowne, kobieta ma służyć subiektywnym doznaniom mężczyzny. Chodzi o seksualny interes nie przyjaźń. O subiektywne doznania a nie obiektywne dobro i obiektywną prawdę. W swoim „Emilu” ukazuje że zdrada małżonki może usprawiedliwić decyzję mężczyzny o rozpadzie związku.

Dla Johna Stewarda Milla pożądanie seksualne i pragnienie władzy jest przyczyną nierówności między płciami.

Marksiści postulowali zniesienie małżeństwa i rodziny i zastąpienie jej „autentyczną monogamią”

Kolejni filozofowie postulowali połączenie idei Marksa z Freudyzmem w postaci wyzwolenia Erosa i postulat rewolucji seksualnej. Niebagatelną rolę odegrało w umocnieniu ich stanowiska wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej, kolejnym krokiem było dążenie do uznania płciowości jako biosocjologicznego bagażu krępującego kobietę (Simone de Beauvoire)

Simone de Beauvoire autorytet feministek głosiła, że nie rodzimy się kobietami lecz stajemy się nimi. „Poród kala również matkę” „ciąża budzi odrazę”(1972, s.227).

III. Podsumowanie

Libertyn Holbach zauważył, że „marnymi politykami są ci, którzy chcą zbudować kwitnące społeczeństwo z rodzin zdemoralizowanych”.

Według Ericha Fromma równość oznacza dziś identyczność raczej niż jedność. Mężczyźni i kobiety stają się tacy sami, co widać także w próbie zmiany zachowań seksualnych, do tej pory opierających się na różnicy między płciami. Standaryzację człowieka nazwano równością.

Możemy także uznać na podstawie powyższych rozważań, że rozwód implikuje:

  • możliwość bycia gorszą przez którąś ze stron

  • zgodę na tezę, że płciowość to tylko narzędzie, dla równych sobie ludzi

  • małżeństwo polega na równości świadczeń

  • ma wzmocnić pozycję jednej ze stron. De facto obie strony i dzieci czyni ofiarami

  • zgodę z poglądem, że tylko materialne dobra sankcjonują małżeństwo

 

Małżeństwo ratuje równość ontyczna i aksjologiczna, wzajemne nieinstrumentalne traktowanie przed rachunkiem bilansu zysków i strat.

W trwałości małżeństwa wyraża się pełne uszanowanie osobowego człowieczeństwa żony i odwrotnie. Mężczyźnie została powierzona piecza nad kobiecością kobiety.

Małżeństwo domaga się nierozerwalności z uwagi na zadania wychowawcze (rożne) małżonków.

Ciało ma wymiar osobowy, więc jego śmierć powoduje rozwiązanie więzów międzyosobowych.

Tomek Zbrzezny

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej

Psychologia mężczyzny

Czy naprawdę między kobietami a mężczyznami jest psychologiczna przepaść? Przeczytaj tekst o psychologii mężczyzny.

więcej

Psychologia kobiety

Co jest tajemnicą kobiety? Czy odpowiemy Ci na to pytanie?

więcej

Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja jest markerem jakości małżeństwa. Co powinieneś o niej wiedzieć?

więcej